O Nas

Sanocka Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Sanocka Powszechna Spółdzielnia Spożywców to najstarsza zinstytucjonalizowana firma handlowo-produkcyjna na terenie Grzegorzowego grodu. Przed jej powstaniem, handel zdominowany był przez prywatnych kupców, którzy narzucając wysokie ceny bezpośrednio wpływali na poziom życia miejscowej społeczności. I wtedy właśnie w celu poprawy warunków ekonomicznych ludzi, zrodziła się myśl powołania do życia placówki Spółdzielczej.

Pierwsze posiedzenie organizacyjne odbyło się 29 października 1937r na którym postanowiono założyć Spółdzielnię robotniczą pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Sanoku. Statut założycielski Nr.6208 został zatwierdzony 28.03.1938r.przez Związek Spółdzielni Spożywców R.P. „SPOŁEM”w Warszawie.

Dnia 1 marca 1938r uruchomiono przy ul. Lipińskiego pierwszy sklep branży spożywczej bazując na własnych środkach finansowych.W grudniu 1943r pod szyldem „Jedność” funkcjonowały trzy sklepy i octownia. Przełomowym okresem były lata 1944-45, gdzie uruchomiono piekarnie, poszerzono branżę, otworzono dwa sklepy z warsztatem masarskim. Po połączeniu się ze spółdzielnią „Podhalanka” i przejęciu Spółdzielni przemysłu naftowego „Szczęść Boże” zaczął się okres dużej dynamiki – rozwoju. Uruchomiono Wytwórnie Wód Gazowanych, Stolarnię, branże tekstylne, kolejną piekarnie i pierwszy zakład żywienia zbiorowego – gospodę nr 1. W 1949 roku postanowiono przekształcić Spółdzielnię „Jedność” w Powszechną Spółdzielnie Spożywców, aby tym samym pokreślić powszechny charakter. Lata 1956-1979 to dalszy długotwały, ożywiony okres działalności Spółdzielni. Doskonała kondycja finansowa firmy umożliwiła sukcesywny rozwój sieci handlowej, produkcyjnej oraz gastronomicznej.

Sztandarowym przedsięwzięciem tego okresu było otwarcie 1964r. Spółdzielniczego Domu Handlowego SDH przy Kościuszki w Sanoku, który stał się wizytówką Sanockiej PSS.
O sile i znaczeniu sanockiej spółdzielni świadczy również fakt, że w swych działaniach nie zamyka się w Sanoku. Uruchamiał także swoje placówki handlowo – gastronomiczne w terenie i to dość rozległym bo sięgającym aż od Beska po Ustrzyki Górne.

Wskaźnikiem takiego rozwoju była ówczesna baza, którą tworzyły 81 sklepów ( w tym 62 spożywcze), 36 zakładów gastronomicznych, 26 bufetów i kiosków, 3 piekarnie, ciastkarnia, wytwórnia wód gazowanych, rozlewnia piwa, 2 ośrodki Praktyczna Pani, Spółdzielczy dom Handlowy i Pewex.
Wszystkie procesy transformacji ustrojowej i gospodarczej zachodzące w kraju dotknęły całą gospodarkę w tym spółdzielnie.

Duże bezrobocie i narastające zubożenie społeczeństwa nie pozostały bez wpływu na działalność handlowa i produkcyjną. Szczególnie dotkliwym w tym względzie był rok 1989, a zdecydowały o tym zmiany w zakresie przekształceń własnościowych, w wyniku których spółdzielnia zmuszona została do oddania wszystkich dzierżawionych lokali nie będących jej własnością.

Mimo trudności finansowych nastąpiła wielka modernizacja całej bazy handlowej, której efektem miało być dostosowanie się do coraz wyższych wymagań społeczeństwa.
Okres ostatnich lat w życiu gospodarczym PSS-u to dalszy intensywny rozwój handlu poprzez tworzenie sklepów o zróżnicowanych wielkościach powierzchni handlowych.
Dzisiejszy PSS Sanok to także zespół bardzo dobrych doświadczonych fachowców, to prężny Zarząd i oddana Spółdzielni Rada Nadzorcza.